Sato Noaru CL(ノアールCL) 15mL. Thuốc nhỏ mắt dạng giọt cho bệnh khô mắt với đặc điểm mới

 175,435

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Thuốc nhỏ mắt dạng giọt cho bệnh khô mắt với đặc điểm mới
● Đây là loại thuốc nhỏ mắt dành cho bệnh khô mắt càng gần giống với bản chất của nước mắt càng tốt.
● Chất lượng cao nhất <công nghệ lưu trữ thuốc nhỏ mắt> cho đến thời điểm nhỏ thuốc.
● Bạn có thể áp dụng bất kỳ kính áp tròng nào bằng mắt thường.

[Trang chuyên dụng của Noir CL]
https://www.sato-seiyaku.co.jp/noarl/cl/

Translate »